Logo

530 862 246

570 366 424

Regulamin


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ CarComplex” Sebastian Iwan z
siedzibą w Limanowej, ul. Jana Pawła II 19
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług z zakresu
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawa z dnia 11 września
2015r.(Dz.U. z 2015r. poz. 1844)
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: 7 – lat dotyczy dokumentów
finansowych na podstawie przepisów prawa podatkowego, a w pozostałych przypadkach
przez 5 lat lub do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy